Nationalt Genom Centers behandling af personoplysninger

Sådan registrerer og bruger vi dine personoplysninger, når du har været i kontakt med Nationalt Genom Center

Når vi modtager oplysninger fra dig, skal vi efter databeskyttelsesforordningens artikel 13, stk. 1, give dig en række informationer.

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig. Du kan kontakte os her:

Nationalt Genom Center
Ørestads Boulevard 5, bygning 208
2300 København K
Tlf.: 2497 1765
E-mail: kontakt@ngc.dk
CVR-nr. 39851490

Formål og retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling af din henvendelse til Nationalt Genom Center. Hvis du fx har sendt os en e-mail, anmodet om aktindsigt, er part i en klagesag, har søgt en stilling hos os eller lignende, får Nationalt Genom Center personoplysninger om dig, som vi registrerer og bruger for at kunne vejlede dig og besvare din henvendelse bedst muligt.

Når vi i Nationalt Genom Center modtager eller afsender dokumenter som led i en administrativ sagsbehandlingsproces, har vi pligt til at journalisere dokumenterne, hvis de kan have betydning for sagen eller for sagsbehandlingen.

Det følger af offentlighedslovens § 15, stk. 1.

Herudover har vi i Nationalt Genom Center også notatpligt efter offentlighedslovens § 13. Det betyder, at vi har pligt til at notere oplysninger, vi får mundtligt, hvis de har betydning for en sag, hvor der skal træffes afgørelse af en myndighed.

Vi behandler dine almindelige personoplysninger (fx dit navn og adresse), hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtigelse, som påhviler os som dataansvarlige.

Det følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.
 
Vi behandler også dine personoplysninger, hvis det er nødvendig af hensyn til, at vi kan udføre en opgave, som er i samfundets interesse, eller som hører under ’offentlig myndighedsudøvelse’, som vi som dataansvarlige er blevet pålagt.

Det følger ad databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Endelig kan vi behandle dine oplysninger, hvis du har givet samtykke til det, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Følsomme oplysninger er oplysninger om

 • race eller etnisk oprindelse
 • politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
 • fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
 • genetiske data
 • biometriske data med det formål entydigt at identificere en person
 • helbredsoplysninger
 • oplysninger om seksuelle forhold eller seksuel orientering

I Nationalt Genom Center behandler vi følsomme personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Det følger af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Vi kan også behandle følsomme personoplysninger på baggrund af bestemmelsen i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, litra g. Det følger af databeskyttelseslovens § 7, stk. 4.

Endelig kan vi behandle dine oplysninger, hvis du har givet samtykke til det, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Hvis vi behandler oplysninger om dit personnummer, sker det med henblik på entydig identifikation.

Det følger af databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

I Sundhedsministeriet, som Nationalt Genom Center er en styrelse under, har de også en analyseafdeling, der laver forskellige statistikker om sundhedsvæsenet i Danmark.

Databeskyttelseslovens § 10 tillader behandling af følsomme oplysninger uden dit samtykke, hvis behandlingen udelukkende sker med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, og hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af undersøgelserne.

Det samme gør sig gældende for almindelige personoplysninger, der kan behandles efter databeskyttelsesforordningens artikel 6.

Vi giver dine oplysninger videre til styrelser under Sundhedsministeriet, fx Sundhedsstyrelsen, hvis det er nødvendigt for, at vi kan svare dig. Vi kan også have pligt til at videregive dine oplysninger til andre myndigheder, fx i forbindelse med klagesager, hvor det er nødvendigt for behandling af din klage.

 Hvis vi vurderer, at din henvendelse ikke vedrører Nationalt Genom Centers ressortområde, sender vi - så vidt muligt – din henvendelse videre til rette myndighed.

Det følger af forvaltningslovens § 7, stk. 2.

Vi gemmer de oplysninger, du har givet os i vores elektroniske journalsystem, fordi vi som offentlig myndighed har pligt til at journalisere. Vores journalperioder er som hovedregel på fem år. Hvert femte år afleverer vi derfor en kopi af journalperiodens oplysninger til Rigsarkivet i henhold til arkivloven og gemmer samtidig en kopi som en historisk database i Nationalt Genom Center.

Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt i vores it-systemer, hvor adgangen er kontrolleret og begrænset til de medarbejdere, der har brug for adgangen i forbindelse med deres daglige arbejde.

Hvis du har indsendt oplysninger til os i forbindelse med en jobansøgning i Nationalt Genom Center, gemmer vi de oplysninger, du har givet os i 6 måneder, hvis du ikke bliver ansat. Efter de 6 måneder bliver oplysningerne slettet.

Du har en række rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til, hvordan vi behandler dine personoplysninger:

 • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig
 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet
 • Ret til begrænsning: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • Ret til sletning: I nogle tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig. Retten til sletning af oplysninger hos offentlige myndigheder er begrænset på grund af reglerne om journalisering og arkivering
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger

Hvis du ønsker at udøve en eller flere af ovenstående rettigheder, kan du sende digital post til Nationalt Genom Center via www.borger.dk. Du kan også sende en mail til vores hovedpostkasse kontakt@ngc.dk. Du kan sende sikker post via e-boks. Hvis du ikke bruger sikker post, så skal du ikke skrive dit personnummer eller følsomme oplysninger i henvendelsen til os.

Vejledning til sikker digital post via e-boks.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder

Foruden databeskyttelsesforordningen gælder databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018). Databeskyttelsesloven supplerer og præciserer bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen.

Databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen

Er du patient og har fået foretaget en omfattende genetisk analyse i forbindelse med din patientbehandling efter 1. juli 2019, vil dine genetiske oplysninger blive indberettet til Nationalt Genom Center fra sundhedsvæsenet.

Når Nationalt Genom Center modtager oplysninger om dig fra andre myndigheder, skal vi efter databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 1, give dig en række informationer. Sundhedsvæsenet har derfor udleveret en blanket til dig om opbevaring af dine oplysninger i Nationalt Genom Center, i forbindelse med, at du fik foretaget en omfattende genetisk analyse. Blanketten hedder ” Patientinformation vedrørende omfattende genetisk analyse”, og du kan også finde den her:

Sådan behandler vi dine oplysninger

Er du forsøgsdeltager og har fået foretaget en omfattende genetisk analyse i forbindelse med deltagelse i et forskningsprojekt efter 1. juli 2019, kan dine genetiske oplysninger blive indberettet til Nationalt Genom Center fra forskningsprojektet.

Når Nationalt Genom Center modtager oplysninger om dig fra et forskningsprojekt, skal vi efter databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 1, give dig en række informationer. Hvis dine data er blevet indberettet til Nationalt Genom Center, har forskningsprojektet udleveret en blanket til dig om opbevaring af dine oplysninger i Nationalt Genom Center, i forbindelse med, at du gav samtykke til at deltage i forskningsprojektet. Blanketten hedder ” Opbevaring af dine oplysninger i Nationalt Genom Center i forbindelse med omfattende genetiske analyser foretaget i forskningsprojekter.” Du kan også finde blanketten her:

Sådan behandler vi dine oplysninger

Har du, eller ønsker du at søge en stilling i Nationalt Genom Center, kan du læse om, hvordan vi behandler dine oplysninger.

Sådan behandler vi dine oplysninger

Klage til Datatilsynet

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

DATABESKYTTELSESRÅDGIVER

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har en fælles databeskyttelsesrådgiver (DPO), der er ansat i departementet. DPO’en har blandt andet til opgave at rådgive departementet og flere af de institutioner, der indgår i ministeriets koncern, om databeskyttelsesreglerne. DPO’en fungerer også som kontaktpunkt for borgere i relation til ministeriets og institutionernes behandling af deres personoplysninger. 

Hvis du kontakter DPOen, bedes du oplyse, at din henvendelse drejer sig om Nationalt Genom Center. Henvendelser, som ikke vedrører databeskyttelse, bedes sendt til Nationalt Genom Center på kontakt@ngc.dk 

E-mail: databeskyttelse@sum.dk

Brev:
Holbergsgade 6
1057 København K
Att. Databeskyttelsesrådgiveren

Læs også

Sundhedsministeriets og styrelsernes behandling af personoplysninger her: Sundhedsministeriets databeskyttelsespolitik | Sundhedsministeriet (sum.dk)