Nationalt Genom Centers whistleblowerordning

Regeringen har besluttet, at alle myndigheder på statens område skal etablere en whistleblowerordning. Ordningen etableres på baggrund af en beslutning om, at den offentlige forvaltning skal være baseret på åbenhed, gennemsigtighed og tillid.

Formålet med ordningen er at øge muligheden for, at ansatte og samarbejdspartnere kan ytre sig om kritisable forhold uden at frygte for negative konsekvenser. Ordningen skal beskytte de personer, der indberetter oplysningerne. Opdagelsen af fejl og forsømmelser skal desuden sikre det høje niveau i myndigheders ydelser.

De almindelige databeskyttelsesretlige regler og de almindelige forvaltningsretlige regler gælder for både de personer, der indberetter oplysninger til ordningen og dem, som oplysningerne handler om.

Hvem kan indberette oplysninger?

  • Ansatte (i bred forstand)
  • Samarbejdspartnere

Whistleblowerordningen omfatter oplysninger om alvorlige forhold, som er af betydning for Nationalt Genom Centers opgavevaretagelse. Se mere om ordningen i følgende vejledninger:

Hvordan indberetter man oplysninger?

Du kan indberette oplysninger ved at sende et almindeligt brev til Whistleblowerenheden i Nationalt Genom Center på følgende adresse:

Nationalt Genom Center
Att.: Whistleblowerenheden
Ørestads Boulevard 5
2300 København S

Det er vigtigt, at du sender din indberetning i en lukket kuvert, hvor der står, at brevet er til Whistleblowerenheden. Du kan som supplement notere på kuverten, at forsendelsen er fortrolig.

Du kan vælge at lade selve indberetningen indeholde oplysninger om dit navn og dine kontaktinformationer.

Du kan dog også vælge at sende din indberetning i anonym form.

Hvis du sender din indberetning i anonym form, skal du være opmærksom på, at vi ikke kan kommunikere med dig. Vi kan således hverken kvittere for modtagelsen af din indberetning eller informere dig om sagsforløbet.

Proces for whistleblowerindberetninger

1. Whistleblowerindberetning modtages i Nationalt Genom Centers Whistleblowerenhed

Whistleblowerenheden opfordrer whistleblowere til at sende indberetninger i ikke-anonym form, men anonymitet er en mulighed.

2. Habilitet

Whistleblowerenheden vurderer indledningsvist, om der er habilitetsproblemer i enheden i forbindelse med behandlingen af indberetningen.

3. Vurdering af indberetning

Whistleblowerenheden vurderer, om indberetningen er omfattet af ordningen.

4a. Indberetningen falder uden for ordningen

Der sendes inden syv dage fra modtagelsen af indberetningen brev til afsender om, at indberetningen ikke er omfattet af ordningen, og sagen lukkes. Der vejledes eventuelt samtidig om muligheden for at henvende sig andetsteds.

4b. Indberetningen falder inden for ordningen

Der sendes inden syv dage fra modtagelsen af indberetningen brev til whistleblower om, at indberetningen er omfattet af ordningen, og at den undersøges nærmere.

A. Whistleblowerenheden oplyser/undersøger sagen.

B. Whistleblowerenheden udarbejder indstilling til direktionen om den videre håndtering af sagen, herunder om mulighed for reaktioner.

C. Sagen behandles i direktionen.

D. Eventuelle reaktioner iværksættes.

5. Afsluttende information til whistleblower

Whistleblower modtager senest tre måneder efter modtagelsen af indberetningen orientering om sagens forløb og eventuelt også om resultatet.